Management

Girdhar Bhojwani President
CA Lalit Jham Vice-President
Venugopal Agrawal Treasurer
Manoj Aya Hon. Secretary
Deepak Ranka Joint Secretary
Vijay Agrawal G. B. Member
Prashant Bhaiya G. B. Member
Ramesh Jasore G. B. Member
Rajesh Jindal G. B. Member
Ritesh Soni G. B. Member
Manoj Bagdi G. B. Member